Vintage Valet Bakelite Auto Strop Safety Razor #

Product Id: COL1147
$66.00
Available

Vintage Valet Bakelite Auto Strop Safety Razor

Vintage Valet Bakelite Auto Strop Safety Razor
Vintage Valet Bakelite Auto Strop Safety Razor
Vintage Valet Bakelite Auto Strop Safety Razor
Vintage Valet Bakelite Auto Strop Safety Razor
Vintage Valet Bakelite Auto Strop Safety Razor
Vintage Valet Bakelite Auto Strop Safety Razor
Vintage Valet Bakelite Auto Strop Safety Razor